Služby BOZP a PO

Bezpečnostno-technické služby

vypracovanie osnovy vstupných školení a osnovy periodických školení BOZP podľa aktuálnych pracovných profesií

informovanie o zmenách predpisov

usmerňovanie prideľovania a evidencie OOPP

návrh organizácie vstupných lekárskych prehliadok zamestnancov

vedenie evidencie oprávnených pracovníkov, sledovanie platnosti preukazov, osvedčení, oprávnení a podobné

oznamovanie vzniku pracovných úrazov, chorôb z povolania a havárií TZ príslušným orgánom, a vedenie ich registrácie a evidencie podľa príslušných predpisov

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Činnosť autorizovaného bezpečnostného technika pri vyšetrovaní príčin vzniku závažných a smrteľných pracovných úrazov

Audit BOZP

vykonanie auditu stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na Vašom pracovisku

zastupovanie firmy pri výkone dozoru – Inšpektorátom práce (previerky, vyšetrovanie úrazov a pod.)

vypracovanie dokumentácie BOZP a jej sústavné vedenie a aktualizácia

zisťovanie ohrozenia bezpečnosti a zdravia vo firme, vypracovanie a aktualizácia hodnotenia nebezpečenstiev podľa príslušných predpisov a vykonávaných činností

organizácia vstupných školení BOZP pracovníkov

vykonávanie kontroly stavu BOZP na pracovisku

návrh organizácie školenia BOZP zamestnancov v lehotách stanovených predpismi prostredníctvom lektorov s príslušným osvedčením

spolupráca so Sociálnou poisťovňou pri riešení odškodňovania pracovných úrazov

vykonávanie dychových skúšok na požitie alkoholických nápojov u určených okruhoch zamestnancov

Komplexné zabezpečenie protipožiarnej ochrany

vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarom a jej sústavné vedenie

vedenie dokumentácie PO v zmysle NR SR č. 314/2001 Z.z. a vykonávacích predpisov o ochrane pred požiarmi

vykonávanie požiarno-preventívnych kontrol pracovísk podľa príslušných predpisov, stanovenie nápravných opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a kontrolu ich plnenia

vykonávanie záznamov do požiarnej knihy

vykonávanie školení o ochrane pred požiarmi (protipožiarnej hliadky, požiarne asistenčné hliadky, periodických a všeobecných školení, noví pracovníci a pod.) s použitím vlastnej audiovizuálnej techniky

zastupovanie organizácie v styku s OH a ZZ