Služby pre investorov

Ponuka služieb BOZP pre investorov

výkon činnosti koordinátora bezpečnosti na stavbe – koordinátor bezpečnosti v zmysle § 5 Nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z.

spracovanie plánu bezpečnosti

posúdenie projektovej dokumentácie autorizovanou osobou

organizácia úradných skúšok vyhradených technických zariadení – VTZ, TZ, PZ, ZZ, EZ

vykonanie predkolaudačného auditu stavu BOZP a TZ na stavbe pred začatím kolaudačného konania